ର୍ଦୁଗନ୍ଧ ଝାଳ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ତରଭୂଜ ଚୋପା

ଖରାଦିନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଝାଳ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଡିଓ କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଝାଳ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର … Read More